Om IAESTE

IAESTE_norge

“The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience” , IAESTE, er en uavhengig, non-profit og ikke-politisk studentutvekslings organisasjon. Studenter innen teknologi og realfag får betalt, studierelevant jobberfaring og kulturell erfaring i utlandet.

IAESTE i Norge

IAESTE Norge er gjennom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  medlem i The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, forkortet til IAESTE. IAESTE er en internasjonal organisasjon som utveksler praktikantplasser for studenter ved tekniske og naturvitenskapelige universiteter og andre høgskoler. IAESTE Norges formål er å fremme internasjonal kontakt, forståelse og samarbeid blant studenter. Vi formidler praksisplasser i utlandet for studenter ved høyere norske læresteder og praksisplasser i Norge for studenter fra utlandet. IAESTE Norge formidler organisasjonserfaring på nasjonalt og internasjonalt plan, og en mulighet til nær kontakt med norsk næringsliv for studenter som deltar i drift av organisasjonen.

Norge er et av 10 land som har vært med siden oppstarten av IAESTE i 1948. Nasjonalkontoret og sekretariatslederen er lokalisert i moderorganisasjonen, NTNU, sine lokaler i Trondheim.

IAESTE internasjonalt

IAESTE a.s.b.l. (IAESTE Association sans but lucratif) er det offisielle navnet til IAESTE Internasjonalt. Organisasjonen er registrert i Luxembourg, og består av representanter med akademiske, industrielle og student interesser. Disse etatene omfatter frivillige organisasjoner, universiteter, statlige organer, og frivillige studentgrupper.

Annual Conference (AC): Hver år arrangeres IAESTEs generalforsamling i januar. Dette møtet bringer sammen representanter fra hvert medlemsland for å avgjøre saker av allmenn politikk og gjennomføre hovedvekten av utvekslingen av praktikantjobbene. Utvekslingen skjer også hele året gjennom IAESTEs Intraweb.

General Conference (GC): IAESTEs høyeste organ, GC, samles hvert år i januar. På denne konferansen godkjennes regnskap og budsjetter, og eventuelle statuttendringer vedtas. Her velges også medlemmer til The Board.

The Board: The Board består av totalt fem personer, President, Secretary, Treasurer i tillegg til to andre medlemmer. Board sine arbeidsoppgaver består av å administrere samarbeidet med nye medlemsland, følge opp vedtak gjort av GC og fremmer forslag til GC. Medlemmene i The Board blir valgt på GC mens stillingene innad blir valgt av the Board selv.

IAESTE lokalt

Lokalkomiteene (LKene) er IAESTE Norges hjørnesteiner, de sørger for at IAESTE er tilstede og representert ved de ulike lærestedene. LKene arbeider med kontakt av bedrifter, mottak og ivaretagelse av praktikanter, og markedsføring mot studenter og bedrifter. LKene er også ansvarlige for å finne egnede søkere til praktikantjobbene samt veilede de utreisende studentene.

Det søkes stadig etter nye, engasjerte medlemmer, og opptak skjer lokalt hver semesterstart i august og januar. Finn ut mer ved å trykke deg videre inn på en LK nær deg.